UWV intentieverklaring

Partners arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond ondertekenen intentieverklaring regionaal werkcentrum

Regio – De huidige arbeidsmarkt is krap en er is sprake van een mismatch. Om de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken hebben gemeenten, UWV, werkorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en vakbonden in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond op 10 mei een intentieverklaring getekend waarin zij de ambitie uitspreken om een regionaal werkcentrum op te richten. Dit moet helpen om de behoeften en mogelijkheden van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de regio beter op elkaar te laten aansluiten.

Eind 2022 stonden er in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond (ZKIJ) ruim 7.000 vacatures open. Tegelijkertijd zijn in dezelfde regio ruim 13.000 mensen zonder werk geregistreerd als werkzoekend. Daarnaast is er nog eens een groep van ongeveer 10.000 niet-geregistreerde mensen zonder werk. Deze categorie wordt ook wel onbenut arbeidspotentieel genoemd en hieronder vallen werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Deze cijfers laten zien dat we te maken hebben met een stevige mismatch op de arbeidsmarkt.

Door de vergrijzing zullen de personeelstekorten verder toenemen en die tekorten dreigen structureel te worden. Als gevolg kunnen maatschappelijk noodzakelijke opgaven, zoals de woningbouw, de energietransitie, zorg en onderwijs, niet gerealiseerd worden. Er zijn daarom duidelijke keuzes en acties nodig om de arbeidsmarkt nu en in de toekomst beter te laten functioneren.

Ambitie

Vanwege de huidige arbeidsmarktsituatie voelen de samenwerkende partners de urgentie om zo snel mogelijk concrete stappen te zetten richting een regionaal werkcentrum. Binnen dit regionale werkcentrum wordt de dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers versterkt waardoor ook de arbeidsmarkt wordt versterkt. Daarmee wordt de huidige dienstverlening die momenteel door partners wordt geboden in het Regionaal mobiliteitsteam ZKIJ bestendigd.

Met het ondertekenen van een intentieverklaring op 10 mei 2023 spreken de samenwerkende partners de ambitie uit om begin 2024 een minimum variant – fysiek en online – van het regionaal werkcentrum operationeel te hebben. Deze eerste variant wordt vervolgens doorontwikkeld tot een volwaardig regionaal werkcentrum in lijn met de aanstaande landelijke ontwikkelingen en wetgeving.

Visie op de arbeidsmarkt

De samenwerkende partners geloven dat werk bijdraagt aan welzijn, materiële welvaart, gezondheid, zingeving en ontwikkeling van inwoners. Daarom zetten zij zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam mee kan doen. De deelnemende partijen zien het regionaal werkcentrum als een middel om de behoeften en mogelijkheden van werkgevers, werkenden en werkzoekenden, nu en in de toekomst beter op elkaar aan te laten sluiten.

Bron: UWV. Foto: Partners slaan de handen ineen voor regionaal werkcentrum. Foto aangeleverd door UWV.